Myer Briggs Type Indicator – testet och dess nytta på arbetsplatsen

Myer Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av världens mest populära och använda personlighetstest. Det baserar sig på hur människor föredrar att agera och bygger på psykiatern Carl Gustaf Jungs teorier om olika psykologiska typer. Testet togs fram på 1940-talet av de två amerikanska psykologerna Isabel Briggs Myers och Katharine Cook Briggs.

 

Vad används testet till?

Förutom att användas för personlig utveckling kan testet även vara nyttigt när det gäller att få kunskap om hur skillnader mellan människor kan tas tillvara på bästa sätt på arbetsplatsen.

Det här innebär exempelvis att en rad missförstånd och konflikter kan undvikas. Genom att man skapar sig en förståelse för hur de olika personlighetstyperna fungerar kan man därför förbättra både kommunikationen och lättare lösa de problem som uppstår.

Myer Briggs-testet är helt enkelt ett bra verktyg att använda när det gäller konflikthantering. Utöver det så kan det även användas i en rad olika situationer – detta exempelvis när det gäller att fatta olika beslut.

När det handlar om grupper kan testresultatet göra att de olika gruppmedlemmarnas egenskaper tas tillvara på ett bättre sätt. Bland annat ser man vilka var och ens styrkor är.

Testet fungerar även bra som vägledning till olika ledarstilar och när det gäller bemötandet av människor med olika personlighetsstil.

I arbetssituationer kan Myer Briggs-testet alltså utgöra en stor nytta. Det skriver vi mer om nedan. Men det bör ändå tilläggas att man brukar undvika att använda testet i rekryteringssammanhang eftersom det inte finns något stöd för att testet kan förutsäga exempelvis arbetsprestation.

Hur är testet uppbyggt?

Myer Briggs Indicator-testet är uppbyggt kring fyra skalar, så kallade dimensioner. På varje skala finns två motsatta svarsalternativ. Dessa olika alternativ brukar kallas för preferenser.

Vad testet tar fram är de fyra olika preferenserna. Dessa anges som bokstäver som bildar så kallade personlighetstyper. Till exempel kan en person vara INFJ, som står för Introversion, Intuition, Känsla och Bedömning. En annan personlighetstyp är ESTP, som står för Extraversion, Sinnesförnimmelse, Tanke och Perception.

Relationen mellan dessa olika preferenser har bland annat stor betydelse för hur dynamiken i personligheten ser ut. Två personer som delar fyra av de så kallade preferenserna har en tendens att komma bättre överens än personer som delar bara en eller två preferenser.

 

De fyra olika preferenserna

De olika motsatsalternativen i testet består alltså av flera möjliga bokstavskombinationer som utgörs av de olika preferenserna.

Vilken preferens som personen i fråga väljer beror även på situationen, men personen har aldrig två preferenser på samma skala samtidigt.

De åtta preferenserna som testet tittar på är om personen styrs av Extraversion eller Introversion, Sinnesförnimmelse eller Intuition, Tanke och Känsla och Bedömning och Perception. Nedan förklarar vi vad dessa betyder mer ingående.

Fyra dimensioner och åtta möjliga preferenser

  • Extraversion (E) och Introversion (I)

Den här dimensionen handlar om varifrån personen hämtar energi.

E står för att personens uppmärksamhet och intresse främst är riktat mot människor och saker i den yttre världen. Extroverta personer tycker om sociala sammanhang. De tycker också om att bolla idéer med andra människor.

I står för att uppmärksamheten och intresset främst är riktat mot idéer i den egna inre världen. Genom att visualisera idéer och olika koncept för sig själv hämtar den introverte personen energi.

Trots att man skulle kunna tro det så handlar den här dimensionen inte om social kompentens. Den visar däremot hur bra vi är på att kommunicera.

  • Sinnesförnimmelse (S) och Intuition (N)

Den här dimensionen handlar om hur vi samlar in information. Den berättar även vilken information vi litar mest på.

S står för att uppfattningen av världen sker direkt via de fem sinnena: synen, hörseln, känseln, doften och smaken. Personen är då fokuserad på situationen som råder här och nu, och föredrar information som är konkret. Till exempel kan personen vilja veta vad som blir konsekvensen av en viss handling.

I står för att uppfattningen av världen sker indirekt, det vill säga att den grundar sig på undermedvetna processer. Personen fokuserar på olika möjligheter och föredrar information som är teoretisk och förändringsbar. Detta innebär till exempel att personen är medveten om att det finns olika perspektiv och sätt att se på saken i fråga.

  • Tanke (T) och Känsla (F)

Den här dimensionen handlar om hur vi fattar beslut.

T står för ett logiskt beslutsfattande. Personen bedömer hur olika saker fungerar, och tänker även på de för- och nackdelar som ett visst beslut innebär.

F står för ett subjektivt och värderande beslutsfattande. Personen tänker på värden och personliga principer, och vill att beslutet och de personliga värderingarna ska överensstämma.

  • Bedömning (J) och Perception (P)

Den här dimensionen handlar om hur vi hanterar den yttre världen och hur vi lever våra liv där.

B står för att den yttre världen hanteras genom bedömning. Personen organiserar, strukturerar och planerar.

P står för att den yttre världen hanteras genom perception. Personen är spontan och flexibel.

Enligt dessa bokstavskombinationer finns det sexton olika kombinationer som utgör de olika personlighetstyperna. Var och en av personlighetstyperna har sina styrkor och svagheter, samtidigt som de även beter sig på olika sätt på arbetsplatsen. Detta skriver vi om längre ned.

Myer Briggs på arbetsplatsen

När det gäller karriärfrågor så kan Myer Briggs-testet vara användbart. Bland annat är det lättare att med hjälp av testet välja yrkesinriktning. I regel söker sig människor omedvetet eller medvetet till de arbeten som passar deras personlighetstyp. Även om alla bokstäver/preferenser i testet påverkar valet av arbete, så är det mittenbokstäverna (ST, SF, NF eller NT) som påverkar valet mest.

Att ständigt lära sig nya saker ingår ofta i mångas arbete idag. Vilken personlighetstyp var och en har påverkar även det sätt som vi föredrar att lära oss saker på. Extroverta personer föredrar till exempel ofta att lära sig saker genom att prata med andra, medan introverta personer oftast föredrar en inlärningsmiljö där de själva får reflektera över inlärningsuppgiften.

Med andra ord finns det flera olika sätt att lära sig saker på – och ingen metod är bättre än någon annan. Men genom att respektera var och ens inlärningsstil så kommer inlärningen att bli så mycket mer effektiv.

Många olika personlighetstyper finns i regel representerade på en arbetsplats. Att känna till skillnaden mellan dem förbättrar kommunikationen, vilket i sig gör att medlemmarna i arbetsgruppen arbetar mer effektivt. I slutändan leder detta oftast till nöjda kunder.

Känner man till de olika personlighetstyperna i Myer Briggs-testet är det även lättare att anpassa sin ledarstil, samtidigt som de konflikter som uppstår lättare kan lösas. När en person förstår sin egen personlighetstyp blir det även lättare att hantera den egna tiden. Samtidigt blir det tydligare vilken plats i gruppen man har.

De 16 olika personlighetstyperna

ISTJ Personlighetstyp

ISTJ

Personlighetstypen ISTJ är i regel pålitlig och förnuftig, samtidigt som personen i fråga lägger stor vikt vid detaljer. En ISTJ är noggrann och realistisk.

Styrkor: Eftersom personer som tillhör denna personlighetstyp är välorganiserade tycker de om att arbeta efter tydliga riktlinjer. De är ofta även inriktade på själva arbetsuppgiften.

Svagheter: Denna personlighetstyp kan ibland anses vara lite stel och opersonlig.

På jobbet: En ISTJ föredrar att arbeta efter tydliga mål och realistiska deadlines. För att lösa olika sorters uppgifter använder sig personen av faktabaserad information. I regel föredrar hon eller han att arbeta på traditionellt organiserade arbetsplatser, där var och en tar sitt ansvar. Ofta har denna personlighetstyp en ledningsposition, men hon eller han kan lika gärna arbeta inom administration, som polis eller revisor.

ISFJ Personlighetstyp

ISFJ

Personlighetstypen ISFJ är i regel omtänksam, förstående och vänlig, samtidigt som personen i fråga känner ett stort engagemang för andra människor. Hon eller han är i regel välorganiserad, praktiskt lagd, men också väldigt lojal och beroende av andra.

Styrkor: En ISFJ är uthållig och styrs av sitt sunda förnuft och sina erfarenheter. Hon eller han är ansvarstagande, lojal och tycker om att hjälpa andra, framför allt när det handlar om praktiska frågor.

Svagheter: En person med denna personlighetstyp har en tendens att vara allt för försiktig. Ibland styrs personen mer av känslor än av logik när det handlar om att lösa olika sorters problem. Ofta lägger hon eller han stor vikt vad andra tycker och tänker.

På jobbet: En ISFJ vill gärna känna att hon eller han tillhör gruppgemenskapen. Att man stöttar varandra på arbetsplatsen är viktigt. En ISFJ har även stor pliktkänsla samtidigt som hon eller han är lojal mot sin arbetsgivare. Ofta hittar man personer med denna personlighetstyp inom vårdyrken, men personen kan lika gärna arbeta som exempelvis socialsekreterare. Många söker sig även till sekreteraryrket.

INFJ Personlighetstyp

INFJ

Personlighetstypen INFJ visar i regel stor medkänsla, samtidigt som personen har en förmåga att inspirera andra till att växa och utvecklas som människor. Man kan säga att en INFJ både är idealist och visionär, men att hon eller han även är känslig och reserverad.

Styrkor: En INFJ älskar rollen som visionär, där hon eller han får inspirera andra att uppnå sina mål.

Svagheter: Personer med denna personlighetstyp kan ibland upplevas som allt för individualistiska. Deras visioner har ibland en tendens att vara allt för orealistiska.

På jobbet: En INFJ tycker i regel om att arbeta för humanitära organisationer, samtidigt som hon eller han uppskattar företag med stor integritet. Personen i fråga gillar att utforma innovativa lösningar eller tjänster som andra har nytta av. Ofta arbetar denna personlighetstyp som lärare eller inom socialtjänsten, men personen kan lika gärna ha ett konstnärligt yrke.

INTJ Personlighetstyp

INTJ

Personlighetstypen INTJ tänker i regel strategiskt och tar hänsyn till helheten. Personen är innovativ, oberoende, samtidigt som hon eller han tänker logiskt. Personen i fråga kan ibland upplevas som allt för krävande eller allt för tankfull.

Styrkor:  En person av denna personlighetstyp är duktig på att kommunicera långsiktiga visioner. Hon eller han kommer ofta på lösningar på komplexa problem.

Svagheter: Ibland kan en INTJ uppfattas som lite kall och frånvarande när hon eller han funderar över uppgiften som ska lösas. Ibland glömmer personen i fråga bort att uppmärksamma det arbete som andra bidar med.

På jobbet: En INTJ gillar att bli intellektuellt utmanad och arbetar därför ofta på en uppgiftsorienterad arbetsplats där drivet framåt är stort. Hon eller han tycker om att arbeta med andra människor som är experter inom sitt område. Ofta har en INTJ ett vetenskapligt eller tekniskt yrke som ingenjör, men personen kan även arbeta inom IT-branschen eller med något som har med lag och rättvisa att göra.

ISTP Personlighetstyp

ISTP

Personlighetstypen ISTP är i regel lugn, effektiv och produktiv. Personen i fråga är även öppen för nya möjligheter. En ISTP är analytisk och praktiskt lagd, samtidigt som hon eller han tänker logiskt. Personen i fråga anpassar sig gärna efter andra.

Styrkor: En ISTP gillar att lära sig nya saker och arbetar lugnt och metodiskt till dess att hon eller han kan uppgiften perfekt. Vid krissituationer förblir en person med denna personlighetstyp lugn, och kan då enkelt fatta viktiga beslut om vad som behöver göras.

Svagheter: Eftersom en ISTP fokuserar så mycket på vad som måste göras här och nu kan de lätt förlora fokus på helheten och på vad som bör åstadkommas på lång sikt. Det händer att en ISTP inte fullföljer sitt arbete om det krävs att hon eller han måste samarbeta med andra.

På jobbet: Den här personlighetstypen gillar att analysera olika sorters problem som exempelvis kan uppstå i en krissituation. Hon eller han tycker bäst om att arbeta självständigt och föredrar i regel arbeten som kräver analytiskt tänkande. Ofta arbetar en ISTP som ingenjör eller kirurg, men hon eller han kan lika gärna arbeta med något inom jordbruk.

ISFP Personlighetstyp

ISFP

Personlighetstypen ISFP är i regel känslig och vänlig. Hon eller han tar hänsyn till andras behov. Personen i fråga är lojal och blygsam, samtidigt som hon eller han har lätt för att samarbeta.

Styrkor: En ISFP tycker om att erbjuda andra sin hjälp till exempel när det gäller praktiska frågor. Hon eller han gillar att känna gemenskap och uppmuntrar andra till att samarbeta.

Svagheter: Eftersom en ISFP ibland är mindre bestämd av sig har hon eller han ofta ganska lite att säga till om på arbetsplatsen. Av hänsyn till andra kan personen ibland ha svårt för att fatta tuffa beslut.

På jobbet: En ISFP tycker om arbetsuppgifter som hon eller han känner är meningsfulla. Personen i fråga arbetar gärna på en arbetsplats där kollegorna stöttar och bryr sig om varandra. Ofta arbetar en ISFP inom vården eller med något annat serviceyrke. Inte sällan finner man personer med denna personlighetstyp inom prästyrket.

INFP Personlighetstyp

INFP

Personlighetstypen INFP lever ofta ett liv där de följer sina inre värderingar och sin inre kompass. De vet även vad som är viktigt för andra. Ofta är en person med denna personlighetstyp både flexibel och spontan, men personen kan lika gärna vara en tillbakadragen tänkare. Inte sällan har en INFP stor fantasi, samtidigt som hon eller han tror på olika utvecklingsmöjligheter.

Styrkor: En INFP gillar att komma på kreativa lösningar på olika sorters problem och hon eller han styrs av sina moraliska värderingar. Ofta tycker personen i fråga om att hjälpa andra människor att växa och utvecklas.

Svagheter: Personer som tillhör denna personlighetstyp kan ha svårt att stå upp för sin sak och exempelvis ha ordet på möten. Detta beror ofta på att personen i fråga tror att hon eller han inte har någonting att tillföra.

På jobbet: En INFP gillar att lära ut saker som får andra människor att utvecklas. Ofta är en INFP kreativ och uttrycker sig genom att skriva eller måla. Hon eller han vill gärna arbeta med något meningsfullt och det är viktigt att andra delar samma värderingar. Därför arbetar de ofta med något inom personlig utveckling eller som författare eller konstnärer.

INTP Personlighetstyp

INTP

Personlighetstypen INTP är logisk och analytisk till sättet, samtidigt som personen är flexibel. En person med denna personlighetstyp antar ofta nya utmaningar. Ofta är personen i fråga självständig och logisk, men hon eller han kan även vara antingen skeptisk eller innovativ.

Styrkor: En INTP tänker strategiskt och har lätt för att förstå komplexa problem. Hon eller han har en förmåga att analysera svåra situationer och komma på nya och innovativa lösningar.

Svagheter: Ibland har denna personlighetstyp svårt för grupparbete, speciellt när personen i fråga måste arbeta med andra som inte tänker lika logiskt. Det händer även att personen inte har någon tydlig uppfattning om vart arbetet ska leda, vilket gör att de ibland missar viktiga detaljer.

På jobbet: Ofta arbetar personer med denna personlighetstyp inom vetenskapliga eller tekniska branscher. Inte sällan är de experter inom sitt område. Bäst arbetar en INTP på en arbetsplats där hon eller han kan koncentrera sig på arbetsuppgiften i fråga utan att bli avbruten. De gillar i regel inte grupparbete och vill inte heller slösa tid på att sitta i olika möten. Ofta arbetar en INTP som exempelvis arkitekt och forskare.

 

ESTP Personlighetstyp

Personlighetstypen ESTP är energisk och handlingskraftig. Personen i fråga är flexibel och gillar även att ha roligt på jobbet. Personen är i regel analytiskt lagd och utåtriktad, samtidigt som hon eller han även kan vara logisk och observant.

Styrkor: En ESTP motiverar andra genom sin entusiasm. Hon eller han löser problem genom att lita till både sina erfarenheter och sitt sunda förnuft. Personen ser snabbt vad som inte fungerar och kommer därefter med innovativa lösningar.

Svagheter: Personer med denna personlighetstyp är ofta tidsoptimister, samtidigt som de kan tappa intresset för en arbetsuppgift när det gått ett tag. Eftersom de är fokuserade på de problem som finns här och nu har de en tendens att glömma bort de långsiktiga problem som kan finnas. När det kommer till sociala kontakter med kollegor kan den här personlighetstypen ofta känna sig obekväm.

På jobbet: En ESTP är en risktagare som lätt kan hantera kriser när de uppstår. Bäst arbetar hon eller han tillsammans med andra uppgiftsorienterade och entusiastiska kollegor som också lägger stort fokus på det pågående projekt. Ofta arbetar en ESTP inom poliskåren eller bevakningstjänsten. Men hon eller han söker sig gärna även till arbeten inom jordbruk, tillverkning eller marknadsföring.

ESFP Personlighetstyp

ESFP

Personlighetstypen ESPF är underhållande, social och tar livet med en klackspark. Personen i fråga är i regel tolerant, spontan, påhittig och lekfull. Hon eller han är även vänlig och entusiastisk av sig.

Styrkor: En ESPF tenderar att vara flexibel, vänlig och väldigt talför. Hon eller han tycker i regel om liv och rörelse och att ha mycket människor omkring sig. Den här personlighetstypen gillar nya utmaningar och föredrar att samarbeta med andra.

Svagheter: Ibland har den här personlighetstypen svårt att hålla deadlines. Inte alltid avslutar hon eller han det påbörjade projektet. Personen i fråga blir även lätt distraherad.

På jobbet: En ESFP gillar att ha kul på jobbet. Hon eller han samarbetar gärna med andra. Bäst lär sig en ESFP nya saker tillsammans med andra. Den här personlighetstypen tycker om arbeten där hon eller han får ta tillvara på sin sociala kompetens och där hon eller han får ge andra uppmärksamhet. Ofta arbetar en ESFP inom vårdsektorn eller som lärare.

ENFP Personlighetstyp

ENFP

Personlighetstypen ENFP är energisk, samtidigt som personen har en förmåga att motivera andra. Personer med denna personlighetstyp är vänliga och uttrycksfulla, samtidigt som de är innovativa och påhittiga.

Styrkor: En ENFP tar sig lätt an olika projekt. Ofta kommer hon eller han på flera möjliga lösningar till problem som kan uppstå. Personen i fråga stimuleras av nya uppgifter och av att träffa nya människor.

Svagheter: Det finns en risk för att personer med denna personlighetstyp inte fullföljer och avslutar sina projekt. På grund av sitt stora engagemang riskerar de även att bli utbrända. Personen i fråga kan även ha problem med att prioritera.

På jobbet: Bäst gillar en ENFP arbetsplatser där man uppmuntrar kreativt tänkande och samarbete. Hon eller han tycker om att arbeta med många olika sorters människor och trivs med att ge andra stöd. Ofta arbetar en ENFP med coaching och personlig utveckling, men även yrken som lärare eller präst kan locka.

ENTP Personlighetstyp

ENTP

Personlighetstypen ENTP tänker strategiskt, är flexibel och entusiastisk. Personen i fråga är teoretisk, samtidigt som hon eller han har stor fantasi.

Styrkor: En ENTP är kreativ och hittar ofta innovativa lösningar på problem som kan uppstå. Personen har lätt för att se förekommande mönster. Hon eller han tycker om att utveckla nya strategier och ser ofta nya möjligheter.

Svagheter: Det händer att en person med denna personlighetstyp undviker att fatta beslut. Hon eller han kan även komma med idéer som inte är möjliga att genomföra på grund av exempelvis resurs- eller tidsbrist.

På jobbet: En ENTP föredrar att arbeta på en arbetsplats där utvecklingen går framåt snabbt. De gillar när eget och kreativt tänkande uppmuntras och när det finns utrymme för att tänka annorlunda. Personen gillar att hitta på tekniska lösningar till problem och att sälja in nya idéer till andra. Det finns många karriärmöjligheter för en ENTP. Ofta arbetar hon eller han med något kreativt yrke, inom företagsledning, inom finanssektorn eller som ingenjör.

ESTJ Personlighetstyp

ESTJ

Personlighetstypen ESTJ är analytisk, målinriktad, välorganiserad och har lätt för att fatta beslut. Personen i fråga är ansvarstagande och effektiv, men kan även vara logisk och realistisk.

Styrkor: En ESTJ är driven och uppfyller i regel de uppsatta målen. På sin väg till att uppfylla målen har hon eller han lätt för att organisera andras arbete och ta tillvara på de resurser som finns. En ESTJ har lätt för att fatta beslut och har ofta ett stort nätverk. Hos en ESTJ står kompetens högt i kurs.

Svagheter: I sin strävan efter att uppfylla målen händer det att en ESTJ ignorerar andras idéer och känslor. Hon eller han känner sig lätt obekväm i situationer där det krävs att alla är överens. Det händer att personen inte tar sig tid att samla in all information som behövs innan hon eller han går till handling, vilket i sig gör att nya möjligheter som man inte redan planerat för kan missas.

På jobbet: En ESTJ gillar att sätta upp mål och tydliga deadlines. Hon eller han löser de problem som uppstår på ett logiskt sätt. Bäst arbetar personen på en arbetsplats där det finns tydliga riktlinjer och roller för vem som ska göra vad. Ofta arbetar en ESTJ som polis, med tillverkning eller inom någon bransch där det krävs tekniskt kunnande.

ESFJ Personlighetstyp

ESFJ

Personlighetstypen ESFJ är en lagspelare som gillar tätt samarbete med andra. Personen i fråga gillar att känna samhörighet och löser problem med det sunda förnuftet som ledstjärna. En ESFJ är ofta en varm person som även är social, stödjande och välorganiserad.

Styrkor: En ESFJ är i regel en social och förstående person som även visar uppskattning för andras arbete. Hon eller han gillar effektivitet och samlar in all den information som behövs för att fatta ett bra beslut.

Svagheter: Det händer att personer som tillhör denna personlighetstyp blir onödigt påverkade av vad andra tycker när det är dags att fatta beslut. De kan även ha svårt för att anpassa arbetsuppgifterna efter nya möjligheter som uppstår längsmed vägen. Det finns även en risk för att en ESFJ allt för lätt accepterar de beslut som fattas av ledningen.

På jobbet: Bäst arbetar en ESFJ i en miljö där det råder stort samförstånd mellan de olika medarbetarna. En ESFJ ser ofta sina kollegor som en sorts familj. Ofta gillar personen i fråga att kommunicera med kunder och ge god service. Personen i fråga arbetar gärna inom barnomsorgen, vården eller som lärare. En del arbetar även inom kyrkan.

ENFJ Personlighetstyp

ENFJ

Personlighetstypen ENFJ är omhändertagande, inspirerande och empatisk. Personen i fråga är i regel varm och stöttande samtidigt som hon eller han är villig att samarbeta med andra. En ENFJ är även välorganiserad, samtidigt som hon eller han har en förmåga att övertyga andra.

Styrkor: En ENFJ är någon som har förmågan att kunna göra det bästa möjliga av grupparbetet. Hon eller han samarbetar tätt med sina kollegor, och tänker även på vad som är bäst för andra i gruppen när beslut ska fattas. En ENFJ är helt enkelt en bra ledare som inspirerar andra.

Svagheter: Personer med denna personlighetstyp pratar ofta väldigt mycket. De kan lätt tappa sugen om de inte får feedback från sina kollegor. En ENFJ förväntar sig att de andra i gruppen ska bidra lika mycket som hon eller han själv gör. Det kan hända att en ENFJ har svårt att hantera konflikter. Ibland glömmer hon eller han bort att ta hänsyn till faktiska omständigheter som råder när ett beslut ska fattas.

På jobbet: En ENFJ gillar att hjälpa andra att utveckla nya kunskaper och förmågor. Hon eller han är strukturerad och håller i regel deadlines. Bäst arbetar en ENFJ på en harmonisk arbetsplats där samarbete uppmuntras. Hon eller han tycker om att gemensamt arbeta mot uppsatta mål. Ofta arbetar den här personlighetstypen med rådgivning eller som lärare, men de trivs även inom vårdsektorn eller kyrkan.

ENTJ Personlighetstyp

ENTJ

Personlighetstypen ENTJ är driven, välorganiserad och beslutsam. En ENTJ är en självklar ledargestalt. Hon eller han är strukturerad, strategisk och ifrågasättande.

Styrkor: En ENTJ ser till helheten och tänker strategiskt. Hon eller han har även förmågan att organisera människors arbete på bästa sätt, vilket gör att långsiktiga mål kan uppnås. Personen i fråga har inget emot att utöva ett starkt ledarskap över andra.

Svagheter: Ibland kan en ENTJ förbise vad andra bidrar med på arbetsplatsen, samtidigt som hon eller han även kan glömma bort sina kollegors behov. Eftersom de själva är starkt drivna finns det även en risk för att de driver andra framåt lika hårt.

På jobbet: En ENTJ är inte rädd för att fatta svåra beslut. Hon eller han gillar att lösa stora och övergripande problem. Bäst arbetar personen i fråga på en snabbt växande arbetsplats där det även råder stor konkurrens mellan medarbetarna. Hon eller han gillar även nya utmaningar. Ofta har personen i fråga en ledarskapsposition.